Informasjon --> Vedtekter

 

Mjøsa Båtforbund, stiftet 27. juni 1991.
 
Her er det ett utdrag av vedtektene siste gang revidert på årsmøtet den 27. mars 2008:

§ 1. Navn
 
Foreningens navn er Mjøsa Båtforbund (MBF). Dens sete er i Hamar. Lederen eller 2 styremedlemmer sammen forplikter foreningen.
 
§ 2. Formål.
 
Mjøsa Båtforbund er en interesseorganisasjon for båtforeningene rundt Mjøsa med tilliggende vassdrag, samt campingplasser og andre båthavner.
 
Forbundets mål er å arbeide for:
 
- å være båtfolkets talerør overfor offentlige myndigheter.
- å arbeide for merking av grunner og skjær.
- å påvirke vannstanden i Mjøsa.
- å medvirke til å tilrettelegge friarealer.
- å medvirke til bekjempelse av forurensning av hele vassdraget.
- å arbeide for flere gjesteplasser/havner.
- å spre aktuell informasjon til medlemmene.
- å arbeide for et trygt og miljøvennlig båtliv.
- å være en overordnet interesseorganisasjon i saker som angår flere av medlemmene.
 
Mjøsa Båtforbund kan også arbeide for andre relevante saker til medlemmenes beste.
 
§ 3. Medlemsskap og kontigent.
 
- Foreninger som arbeider for båtlivet på Mjøsa med sidevassdrag kan bli medlemmer. Enkeltpersoner kan ikke bli medlemmer.
- Medlemsskapet gjelder for det året innmeldingen skjer, dog vil innmelding i siste kvartal også gjelde kommende kalenderår
- Medlemskontingenten betales innen 1. juni for inneværende år. Manglende innbetalt medlemskontingent ved utløpet av kalenderåret medfører
eksklusjon.
- Grunnlaget for beregning av medlemskontingent er antall medlemmer ved utgangen av foregående kalenderår, for campingplasser er det antall registrerte båtplasser.
 
§ 4. Forbundets organer.
 
Forbundets høyeste organ er årsmøtet. I perioden mellom 2 årsmøter ledes forbundet av et styre som velges av årsmøte.
 
§ 5. Årsmøte
 
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april og innkalles skriftelig med minst 4 ukers varsel.Alle medlemsforeninger som har betalt kontingenten ved siste årsskifte,
eller er registrert som medlem før årsmøtet har stemmerett.
Hver medlemsforening har 2 stemmer for de 100 første medlemmene og deretter 1 stemme for hver påbegynt 100 medlemmer. Hver årsmøtedelegat representerer 1 stemme.
Det opereres ikke med fullmakter. Medlemmene har møteplikt på årsmøtet.  
Årsmøtesaker avgjøres med simpelt flertall. Likevel krever vedtektsendringer 2/3 flertall regnet av årsmøtedelegatene.
 
Årsmøte har følgende dagsorden:
1. Konstituering. Godkjenning av innkalling, valg av møtedirigent og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.
2. Årsberetning.
3. Revidert regnskap og budsjett.
4. Fastsettelse av kontingent og eventuelle andre avgifter.
5. Innkommende saker.
6. Valg etter vedtektenes § 7.
 
§ 6. Ekstraordinært årsmøte.
 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller 25%av medlemsorganisasjonene, Ekstra ordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
Innkallingen til ekstra ordinært årsmøte skal skje med minst 2 ukers varsel.
 
§ 7. Valg.
 
Valg på årsmøte foregår slik:
1. Leder velges for et år.
2. Styremedlemmer, tilsammen 4 velges for to år slik at 2 er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv.
Styrets verv er: nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.
3. Valg av et varamedlem for 1 år.
4. Valg av 2 revisorer.
5. Valg av 2 medlemmer til en valgkomite.
6 Årsmøtet kan ved behov velge interesseutvalg utenom styret.
 
§ 8. Oppløsning.
 
Ved oppløsning av Mjøsa Båtforbund må dette skje med 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Daværende årsmøtebestemmer hvordan MBF`s eiendeler og annet aktiva skal disponeres
Det sittende styret på daværende årsmøte har ansvaret for avviklingen i henhold til årsmøtets disposisjoner.